1. Administrator Danych Osobowych

Niniejsza informacja dotyczy firmy Smartag Aneta Matoszko, ul. Leszczynowa 1, 15-

378 Białystok, NIP 9661839276

Administratorem danych osobowych jest Smartag Aneta Matoszko zwana danej

Administratorem operującym sklepy internetowe pod domenami www.smartnfc.pl;

www.nfctags.pl

2. Przetwarzanie Danych Osobowych

Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami: (i)

jeśli udostępnili nam Państwo swoje Dane Osobowe osobiście za pośrednictwem

różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania / oferty mailowo,

telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszych stronach internetowych);

(ii) w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy; (iii)

gdy pozyskaliśmy Państwa Dane Osobowe z innych źródeł (np. od firmy, z którą

Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem, w tym innej

domeny należącej do Administratora).

Niniejsza informacja nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z

korzystaniem przez naszych Klientów z naszego sklepu internetowego smartnfc.pl

oraz zawieraniem umów za jego pośrednictwem – jeśli chcą Państwo uzyskać

informacje na ten temat prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

3. Przetwarzanie związane z relacjami biznesowymi, handlowymi i kontaktem

a. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych klientów oraz

partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, Dane

Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub

nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty

elektronicznej czy formularzy na naszych stronach internetowych.

W związku ze wspomnianymi relacjami możemy przetwarzać następujące

Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące

stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane Osobowe

przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od

innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.

b. Cel i podstawa przetwarzania

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w

następujących celach:

- nawiązania współpracy i zawarcia umowy;

- wykonywania zawartej umowy, w tym jej rozliczenia;

- udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz

prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;

- marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;

- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania

roszczeń;

- wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych,

księgowych).

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:

- niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem

na żądanie osoby, której dane dotyczą;

- realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;

- prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów

i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia

korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może

okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia

odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą

przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez

Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz

uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji,

podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania

tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych

roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w

zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą

przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Państwem, a w przypadku

działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że

analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą nas zobowiązywać

do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia

ewentualnych roszczeń.

4. Odbiorcy Danych Osobowych

Państwa Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić

komunikację z naszymi kontrahentami i klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu

wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach

marketingowych), pomagają nam prowadzić stronę internetową i aplikację,

zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych

(np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom

obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom) oraz

zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.

5. Uprawnienia

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

a. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane

Osobowe są przetwarzane),

b. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np.

jeśli są nieprawidłowe);

c. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane

niezgodnie z prawem);

d. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi,

i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa

się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego

administratora;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na

przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym

w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody,

mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.